Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Spoluprací s námi, stejně jako návštěvou našich stránek, nám v různé míře svěřujete své osobní údaje. Přečtěte si, jak s nimi zacházíme.

1. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je …. se sídlem …. (dále jen: „správce“).

Pokud budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@ubytovani-schladming-dachstein.cz.

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, požádáme Vás o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji jsou zejména Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Na našich webových stránkách sledujeme aktivitu a chování našich uživatelů, a to prostřednictvím souborů cookies. Tímto způsobem se dovídáme: internetovou doménu, ze které navštěvujete tento web, Vaši IP adresu, typ prohlížeče a operační systém, datum a čas navštívení našeho webu, stránky, které jste na tomto webu prohlíželi, adresu webu, ze kterého jste byli odkázáni.

3. Účel zpracování osobních údajů
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Jen nám pošlete e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@ubytovani-schladming-dachstein.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

4. Kdo má k Vašim osobním údajům přistup
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce my. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány: externí účetní, externí advokátní kanceláři, zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi partnery.

 

5. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

6. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup k osobním údajům (kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází, na základě zpracování Vašich osobních údajů, k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů),

právo na opravu (kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné),

právo na výmaz -„právo být zapomenut“ (musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4) nám to ukládá zákonná povinnost),

právo na omezení zpracování údajů (dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků),

právo vznést námitku proti zpracování (můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány),

právo podat stížnost na zpracování osobních údajů (stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)).

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@triform.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 3.12.2019.

 

Kurztrum 31, Schladming-Dachstein / Aich im Ennstal

+420 774 853 227

info@ubytovani-schladming-dachstein.cz